معادله

شمارنده ها و اعداد اول

راهبرد های حل مسأله

روابط بین پاره خط ها

روابط بین زاویه ها

تبدیلات مساوی

شکل های مساوی

معرفی عدد های علامت دار