۵ معمای ریاضی بدون جواب 


,[categoriy]

 ۵ معمای ریاضی بدون جواب

 ۱-از ۰ تا ۱۰۰ چند تا عدد ۹ وجود دارد؟

۲-آن چه عددی است که از ۴ برابر خود ۱۲ تا کمتر است؟

۳-زن و شوهری هفت پسر دارندو هریک از پسر هایشان یک خواهر دارند. این خوانواده روی هم چند نفرند؟

۴-حاصل جمع ۴ عدد ۵۶ شده عملیات آن چگونه است؟

۵-چهار بار عدد ۸ را در عملیاتی به کار ببرید تا عدد ۱۹ به دست آید؟