سوالات و جزوات همه ی درس های هفتم در این قسمت آمده است.

جزوات:

سطح و حجم

سطح و حجم 2

شمارنده ها و اعداد اول

راهبرد های حل مسأله

معرفی عددهای علامت دار

جمع و تفریق عددهای صحیح

جمع و تفریق عددهای صحیح

ضرب و تقسیم عددهای صحیح

ضرب و تقسیم عددهای صحیح

الگوهای عددی

عبارت های جبری

مقدار عددی یک عبارت جبری

معادله

معادله

روابط بین پاره خط ها

روابط بین زاویه ها

تبدیلات مساوی

شکل های مساوی