مخترعان و اختراع های مهم جهان:

مخترعان و اختراع های مهم جهان:
این اختراعات در قبل از سال 1360 هجری شمسی اختراع شده اند.
و به صورت حروف الفبا تنظیم شده اند. هر اختراعی را که دنبال آن می گردید به حرف اول اختراع نگاهی بیندازید تا آن را بیابید.
موفق باشید.

اختراعات..............................مخترعان................کشور ها..................................سال اختراع


آبکاری برقی :........................ اسپنسر................ انگلیسی................................ بسال 1838
آبکاری فلزات :........................ بروک ناتلی............. ایتالیایی................................ .. بسال 1805
آسانسور کامل :...................... اویتس................... آمریکایی................................ بسال 1852
آلومینیم :............................. هال...................... آمریکایی................................ بسال 1886

آنتن بی سیم :....................... لوف..................... انگلیسی................................ بسال 1859
آیینه :.................................. ماروی.................. ایتالیایی................................ . بسال 1601
اتم(شکافتن اتم) :................... لرد و ترود................ انگلیسی............................... بسال 1904
اتومبیل بخار :......................... رابرت.................... آمریکایی................................ بسال 1889
اتومبیل با استارت :.................. کترنیک.................. آمریکایی................................. بسال 1911
اتومبیل :.............................. دایملر................... آلمانی................................... بسال 1899
اتومبیل گازویلی :.................... دایلمر.................... آلمانی.................................. بسال 1887
اتومبیل برقی :....................... موریس.................. آمریکایی................................ بسال 1892
اتومبیل بنزینی :...................... هنری فورد............. آمریکایی................................. بسال 1896
اتومبیل کامل :........................ کروپ.................... آلمانی................................... بسال 1894
اتوبوس برقی :........................ واندیل.................. آمریکایی................................ بسال 1884
اره ی موتوری :........................ بیو بری................ انگلیسی................................ بسال 1808
اژدر با پروانه :......................... وایت هود............... انگلیسی............................... بسال 1868
ازدر ساده :............................ بوشنل................. آمریکایی................................ بسال 1876
اژدر هدایت شونده :.................. برتان.....................انگلیسی..... .......................... بسال 1876
استارت آسانسور :....................لاثورن................. .. آمریکایی............................... بسال 1922
اسپکتروسکوپ(تجزیه نور)........... *** شف................ آلمانی.................................. بسال 1859
اسپکتروسکوپ :..................... بونسون................. آلمانی.................................. بسال 1895
اسپکتروسکوپ :...................... لاثورن................... آمریکایی............................... بسال 1822
استروسکوپ :........................ لانیناک.................. آمریکایی............................... بسال 1875
استروبیوسکوپ :..................... اسپامپ فر............. آتریشی................................ بسال 1833
اشعه ایکس :......................... رننگتن.................. آلمانی.................................. بسال 1895
الکتروموتور :.......................... ادوارد.................... آمریکایی............................... بسال 1939
الکتروموتور :.......................... الکساندرسون........... آلمانی................................. بسال 1939
باروت بی دود :........................ فلارتی.................. آمریکایی............................... بسال 1921
بالون :................................. مونگولفیه............... فرانسوی.............................. بسال 1883
برق :.................................. توماس ادیسون......... آمریکایی............................... بسال 1882
برقگیر :............................... فرانکلین................. آمریکایی.............................. بسال 1752
بلنگو :................................ رایس کلارک............. آمریکایی............................... بسال 1924
بمب :.................................. اتریگه................... سوئدی............................... بسال 1902
بمب کامل :............................ تیت..................... آمریکایی.............................. بسال 1916
بمب اتم :............................... اینشتاین.............. آلمانی................................. بسال 1942
بنزین تجزیه شده :.................... برتون.................... آمریکایی.............................. بسال 1923
بنزین :.................................. میچلی................. آمریکایی............................. بسال 1922
بنزین سفید :.......................... ایپاتیف.................. روسی................................ بسال 1930
پاندول :................................ گالیلئو گالیله............ ایتالیایی............................... بسال 1581
پتک ماشینی :........................ بردون................... فرانسوی.............................. بسال 1779
پروانه کشتی :........................ استیو کسن............ آمریکایی.............................. بسال 1854
پنبه باروتی :.......................... شونباین................. آلمانی................................. بسال 1802
پیانو :................................... کریستوفری........... ایتالیایی................................ بسال 1709
پیل الکتریکی :........................ ولتا...................... ایتالیایی............................... بسال 1800
پیل دانیل :.............................انتوان بکرل.............. فرانسوی.............................. بسال 1778
پیل اتمی :............................ فرمی................... ایتالیایی................................ بسال 1942
تانک :................................. سوپنتون................. انگلیسی.............................. بسال 1914
تجزیه نفت :............................ادوارد......... ........... آمریکایی.............................. بسال 1891
تجزیه نور :............................ کیرشف................... آلمانی................................ بسال 1859
تراکتور :............................... هافت..................... آمریکایی............................. بسال 1900
ترانزیستور :........................... براین..................... آمریکایی............................. بسال 1948
ترانسفورماتور :....................... برد........................ اسکاتلندی.......................... بسال 1926
ترانفور ماتور متناوب :................ استانلی.................. آمریکایی............................. بسال 1885
ترانسفور ماتور کامل :............... کلارک..................... آمریکایی............................. بسال 1930
ترمز آسانسور :...................... اومتیس................... آمریکایی............................. بسال 1852
ترمز بادی :........................... وستینگهاوس............. آمریکایی............................. بسال 1868
ترن برقی :........................... جونک...................... آمریکایی............................. بسال 1933
تفنگ دور بین دار:.....................فیسک.............. ..... آمریکایی............................. بسال1919
تلسکوپ نجومی:.....................کپلر.......... ............. آلمانی................................ بسال1611
تلسکوپ:..............................گال� �لئوگالیله.............. ایتالیایی.............................. بسال 1609
تلفن :..................................گراهام بل................ آمریکایی............................. بسال1876
تلفن بی سیم :.......................کار لنس................... آمریکایی............................ بسال 1899
تلفن خود کار :........................استراگر........... ......... آمریکایی............................ بسال 1891
تلگراف اولیه :........................مورس................. ..... آمریکایی............................. بسال 1832
تلگراف دو طرفه :....................جین تی..................... اترشی.............................. بسال 1853
تلگراف کامل :........................اد یسن..................... امریکایی............................ بسال1874
تلگراف بی سیم :.................. مارکنی......................ایتالیای ی............................. بسال 1896
تلگراف زیر دریایی :................. دوبروی..................... فرانسوی............................ بسال 1875
تلوزیون:...............................بر د......................... اسکاتلندی........................... بسال1926
تلوزیون:...............................فی لوفرانسورس........... آمریکایی............................. بسال1930
تلوزیونرنگی:..........................� �یترگلدمارک............... آمریکایی............................ بسال1951
تله تایپ:..............................ادیسو� �.................... آمریکایی............................ بسال1877 
توربین کامل بخار:.....................پارسونز...... .............. آمریکایی............................ بسال1891
توربین آبی:...........................فرانسیس.. ............... آمریکایی............................. بسال849
توربین گاز:............................کورتیس... ................. آمریکایی............................. بسال1899
جت:..................................هوتیل. .................... آمریکایی.............................. بسال1944
جوشکاری برقی:....................تامسپون....... ............ آمریکایی............................. بسال1877
چاپ:.................................گوتنب رگ.................... آلمانی................................ بسال1450
چاپ سنگی:.........................سنه فلور.................. آلمانی............................... بسال 1451
چراغ برق زغالی:....................الکساندرس� �.............. انگلیسی............................ بسال 1923
چراغ برق خودکار:...................سن پیان لودویگ........... آمریکایی............................. بسال 1932 
چراغ گاز:............................ بونس....................... آلمانی............................... بسال 1855
چراغ معدن:......................... دیوی....................... انگلیسی............................. بسال 1816
چرخ خیاطی:........................ تیمونه...................... فرانسوی............................. بسال 1830
چسب با کلیت:...................... بکلاند...................... بلژیکی............................... بسال 1970
چینی سازی:........................ برنارد پال.................. فرانسوی............................. بسال 1589
خود نویس:............................ واترمن.................... آمریکایی............................. بسال 1884
خود نویس کامل:.....................وبرت............ ............ آمریکایی............................ بسال 1885
دستگاه تلگراف:.................... شاپ....................... فرانسوی............................ بسال 1901
دوچرخه:............................. مک میلن................... اسکاتلندی.......................... بسال 1842
دوچرخه نیمه کامل:.................. استارلی................... انگلیسی............................ بسال 1884
دوچرخه کامل:........................ پوپ........................ آمریکایی............................. بسال 1886
دوربین سینما:........................ جین کینر.................. آمریکایی............................. بسال 1893
دوربین سینما کامل:................. لومی یر.................... فرانسوی............................ بسال 1895
دیفرانسیل اتومبیل:................. هنری نبر................... آلمانی............................... بسال 1895
دینام:................................. گرام ول..................... آلمانی............................... بسال 1894
دینام کامل:........................... نوتی.........................ایتالیای� �............................. بسال 1861
دینامو مستقیم:...................... پیچی نوتی................. ایتالیایی............................. بسال 1860
دینامو با کوران مستقیم(کامل):...... گرام........................ بلژیکی.............................. بسال 1879
دینامو با فرکانس:..................... تامپسون................... انگلیسی............................. بسال 1839
دینامیت:................................ نوبل....................... سوئد................................. بسال 1886
رادیو:.................................. مارکنی..................... ایتالیایی............................... بسال 1895
رادیو تلفن:............................. پول سن................... آمریکایی.............................. بسال 1902
رادیو اکتیویته:........................ هانری بکرل................. فرانسوی............................. بسال 1875
رادیو متر:.............................. کروس...................... انگلیسی............................. بسال 1824
رادار:................................... تیلور پونگ.................. آمریکایی.............................. بسال 1922
رزیسانس الکتریکی:................. هلیارد....................... آمریکایی.............................. بسال 1925
زیپلن:.................................. زپپلن....................... آلمانی................................. بسال 1990
زیر دریایی:............................ هالند........................ آمریکایی.............................. بسال 1891
ژیروسکوپ:........................... فوکه......................... فرانسوی............................. بسال 1852
ساعت پاندول دار:.................... کلمان........................ انگلیسی............................. بسال 1680
ساعت جیبی:........................ گراهام....................... انگلیسی............................. بسال 1750
ساعت دیواری:....................... هگولس...................... هلندی............................... بسال 1657
سر قلم آهنی به جای پر:........... هاریسون.................... انگلیسی............................. بسال 1780
سنجاق کاغذ:......................... هافت....................... آمریکایی.............................. بسال 1849
سلوفان:............................... براندبرگ.................... سویسی............................. بسال 1900
سولولوئید:............................. هیات....................... آمریکایی.............................. بسال 1870
سوخت گاز:............................ مرداخ....................... انگلیسی............................. بسال 1892
سیمان:................................ آسپیدن..................... انگلیسی............................ بسال 1845
سیم توی لامپ:....................... پاز........................... آمریکایی............................. بسال 1952
سینما دوربین:........................ ادیسون...................... آمریکایی............................. بسال 1887
سینما:................................. لومیر........................ فرانسوی............................ بسال 1895
سینما سه بعدی:..................... والتر......................... آمریکایی............................. بسال 1952
شیر خشک:........................... بردن......................... آمریکایی............................. بسال 1856
عکاسی:............................... داگر......................... فرانسوی............................. بسال 1829
عکاسی نیوگاتیف:.................... فوکس........................ انگلیسی............................ بسال 1870
عکاسی متحرک:..................... ادیسون....................... آمریکایی............................ بسال 1888
عکس رنگی:.......................... لیمپن......................... فرانسوی........................... بسال 1891
عکاسی کاغذ:........................ سیکلاند...................... آمریکایی............................ بسال 1898
قرقره ی القایی:....................... کروف........................ آلمانی.............................. بسال 1841
کابل برق:.............................. اسپنسر..................... آمریکایی............................ بسال 1869
کاغذ(از چوب):......................... دال........................... آلمانی.............................. بسال 1884
کبریت سمباده ای:................... جان واگر...................... انگلیسی........................... بسال 1828
کبریت فسفری:....................... فیلیپس...................... آمریکایی............................ بسال 1836
کاربوراتور:............................. . دایلمر........................ آمریکایی............................ بسال 1876
کشتی الکترکی:...................... امت.......................... آمریکایی........................... بسال 1913
کشتی بخار:.......................... ژوفرو......................... فرانسوی............................ بسال 1861
کشتی جنگی:........................ اریکسن...................... آمریکایی............................ بسال 1861
کشتی موتوری:..................... فولتون.......................... آمریکایی........................... بسال 1852
کشتی هوایی:........................ ژیفاز.......................... فرانسوی........................... بسال 1852
کشتی هوایی هدایت شونده:....... سانتوس دومون.............. آمریکایی............................ بسال 1898
کلروفورم:............................. گوتری......................... آمریکایی............................ بسال 1831
کنتور برق:............................ فولت........................... آمریکایی............................ بسال 1877
کندانساتور:........................... دنت............................ آمریکایی............................ بسال 1920
کوره زغالی:.......................... هوفمان........................ اتریشی............................. بسال 1893
کوره ذوب آهن:....................... زیمنس........................ آلمانی............................... بسال 1861
کوره مخصوص تجزیه نفت:........... گاوریلف....................... روسی................................ بسال 1891
گرامافون:............................. برلیز........................... آمریکایی............................ بسال 1887
گرامافون کامل:....................... کروس........................ فرانسوی............................ بسال 1893
گرفتن سود از نمک:................. لبلان........................... فرانسوی............................ بسال 1791
کراور سازی:......................... آیوز............................. آمریکایی............................ بسال 1893
گالوانومتر:........................... سوای گر....................... آلمانی............................... بسال 1820
گوشی پزشکی:..................... لافینه......................... فرانسوی............................ بسال 1819
گیرنده ی رادیویی:................... فسندن........................ آمریکایی............................ بسال 1793
گیوتین:............................... گیوتین......................... فرانسوی........................... بسال 1793
لاستیک بادی:........................ دانلپ.......................... ایرلندی............................. بسال 1889
لاستیک مصنوعی:.................. هیل........................... انگلیسی............................ بسال 1931
لامپ اشعه ایکس:................... کولیج......................... آمریکایی............................ بسال 1916
لامپ الکتریکی:..................... ادیسون........................ آمریکایی............................ بسال 1879
لامپ رادیو:........................... لانگ ور........................ آمریکایی............................ بسال 1913
لامپ کامل:.......................... پیت کین....................... آمریکایی............................. بسال 1946
لامپ نئون:........................... کلود........................... فرانسوی............................ بسال 1920
لوکوموتیو اولیه:...................... تراوینگ....................... انگلیسی............................. بسال 1801
لوکوموتیو آزمایشی:................. استیونسن................... انگلیسی............................. بسال 1814
لوکوموتیو کامل:...................... استیونسن................... انگلیسی............................. بسال 1829
لوکوموتیو کامل:...................... کوپر........................... آمریکایی............................. بسال 1830
لوکوموتیو برقی:...................... ویل.......................... آمریکایی.............................. بسال 1851 
ماشین اعداد:........................ بورو.......................... آمریکایی.............................. بسال 1888
ماشین بافندگی:..................... کلبرت رایت................. انگلیسی.............................. بسال 1781
ماشین بخار اولیه:................... ساوری....................... انگلیسی.............................. بسال 1698 
ماشین بخار با پیستون:............. نیو کامن...................... انگلیسی.............................. بسال 1705
ماشین بخار با پیستون:............. وایت.......................... اسکاتلندی............................ بسال 1769
ماشین بخار کامل:................... هورن بلوور................... انگلیسی.............................. بسال 1781
ماشین بطری سازی:............... اونس........................ آمریکایی............................... بسال 1903
ماشین تایپ:......................... مرگن تالر.................... آمریکایی............................... بسال 1895
ماشین تحریر:......................... میتر هورفر................. اتریشی................................ بسال 1864
ماشین گرفتن کره از شیر:.......... دولاوال...................... سوئدی................................ بسال 1880
ماشین تخلیه گاز:.................... براون........................ انگلیسی.............................. بسال 1823
ماشین چاپ گردنده:................. هور.......................... آمریکایی.............................. بسال 1846
ماشین چمن زنی:................... هیلز......................... آمریکایی.............................. بسال 1868
ماشین حساب:...................... پاسکال...................... فرانسوی............................. بسال 1642
ماشین حساب الکترونی:........... اکرت موچلی................ آمریکایی.............................. بسال 1946
ماشین حساب نواری:............... بورو.......................... آمریکایی.............................. بسال1888 
ماشین درو:........................... مور.......................... آمریکایی............................. بسال 1836
ماشین سنجش درآمد و خرج:....... ریتی......................... ایتالیایی.............................. بسال 1879
ماشین شخم زنی:................... نیوبلد........................ آمریکایی............................. بسال 1897 
ماشین درو و گردآوری خرمن:........ ماتسون..................... آمریکایی.............................. بسال 1888
ماشین کفشدوزی:.................. مک لی...................... آمریکایی............................... بسال 1960
ماشین نساجی:..................... کاتلینگ...................... آمریکایی.............................. بسال 1785
ماشین نساجی کامل:............... کلبرت رایت................. انگلیسی............................... بسال 1864
ماشین یخ سازی:.................... گویل........................ آمریکایی................................ بسال 1951
ماگنت الکتریکی:..................... استرگون.................... انگلیسی............................... بسال 1824
ماه مصنوعی:..................................... ...................روسها..................... ............. بسال 1957
مسلسل:............................ کابرت رایت.................. انگلیسی............................... بسال 1861
مسلسل:............................ کاتلینک...................... آمریکایی............................... بسال 1861
مسلسل کامل:..................... هاج کینس................... آمریکایی............................... بسال 1872 
مسلسل ماکزیمم:.................. ماکزیمم..................... انگلیسی............................... بسال 1883
منجنیق:............................. دونودمبرگ................... آلمانی.................................. بسال 1400
موتور القایی:......................... تسلا......................... آمریکایی............................... بسال 1889
موتور با استارت:...................... بنز........................... آلمانی.................................. بسال 1980
موتور برقی:........................... تلا........................... آمریکایی............................... بسال 1889
موتور برقی گردنده:.................. استاسک.................... چکوسلواکی........................... بسال 1907
موتور دیزل:........................... دیزل........................... آلمانی................................. بسال 1895
موتور سیکلت:....................... دایلمر......................... آلمانی.................................. بسال 1885
موتور کمپرسی:...................... دایلمر........................ آلمانی.................................. بسال 1883
موتور گازی:........................... اوتو........................... آلمانی.................................. بسال 1907
موتور گازوئیل:........................ دایلمر......................... آلمانی.................................. بسال 1896
موشک:.............................. رابرت گدار..................... آمریکایی............................... بسال 1929
میزان الحراره:........................ گالیلئو گالیله.................. ایتالیایی................................ بسال 1592
میزان الحراره جیوه ای:............. فارتهایت........................ آلمانی.................................. بسال 1714
میزان الهوا:.......................... توری چلی:.................... ایتالیایی................................ بسال 1643
میکروسکوپ:........................ جانسون....................... هلندی.................................. بسال 1950
میکروفون:............................ برلیز........................... آمریکایی............................... بسال 1917
ناپلن:.................................. اردوئن......................... آمریکایی.............................. بسال 1835
نایلون:................................. کاروبر......................... آمریکایی............................... بسال 1930
نوار سنجش دقت:.................... کوپر........................... آمریکایی............................... بسال 1894
نور افکن:.............................. رپزی.......................... آمریکایی............................... بسال 1915
نورافکن کامل(برای تماشاخانه)..... درومونه........................ انگلیسی.............................. بسال 1926
نیترو گلیسیرین:...................... سوبرر......................... آمریکایی.............................. بسال 1946
نیل مصنوعی:........................ بایر............................. آلمانی................................. بسال 1835
وانیلین:................................ ویدریش تیمان................ آلمانی................................. بسال 1875
هفت تیر خود کار:..................... تورنتون هال................... آمریکایی.............................. بسال 1811
هفت تیر برونینگ:.................... لانگ لی....................... آمریکایی............................. بسال 1916
هفت تیر رولور:........................ کلت............................ آمریکایی............................. بسال 1835
هلیکوپتر:.............................. برتان............................ انگلیسی............................ بسال 1916
هلیکوپتر کامل:..................... سیکور سکی.................... آمریکایی............................. بسال 1939
هواپیمای آزمایشی:................ برادان رایت:ویلبروارویل......... آمریکایی............................. بسال 1896
هواپیمای آبی:...................... برادران رایت...................... آمریکایی............................ بسال 1911
هواپیمای جت:...................... ویتل.............................. آمریکایی............................ بسال 1930
یخچال برقی:........................ دیوید.............................. آمریکایی............................ بسال 1868