تناسب اعداد و کلمات در قرآن

کلمه فرشته (88) بار و کلمه شیطان نیز (88) بار تکرار شده است

کلمه بهشت (77) بار و کلمه جهنم نیز (77) بار تکرار شده استکلمه دنیا (115) بار و کلمه آخرت نیز (115) بار تکرار شده است


کلمه گیاه (26) بار و کلمه درخت نیز(26) بار تکرار شده است


کلمه تابستان گرم (5) بار و کلمه زمستان سرد نیز (5) بار تکرار شده است


کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است


کلمه آسمان (7) بار و کلمه ساخت آسمان نیز (7) بار تکرار شده است


کلمه زکات (32) بار و کلمه برکت نیز (32) بار تکرار شده است


کلمه شراب (6) بار و کلمه مستی نیز (6) بار تکرار شده است


کلمه رحمت (72) بار و کلمه هدایت نیز (72) بار تکرار شده است


کلمه فقر (13) بار و کلمه ثروت نیز (13) بار تکرار شده است


کلمه بگو (332) بار و کلمه گفتند نیز (332) بار تکرار شده است


کلمه الرحمن ( 57 ) بار و کلمه الرحیم ( 114 ) بار تکرار شده است


کلمه الفجار (3) بار و کلمه الابرار (6) بار تکرار شده است


کلمه سختی (12 ) بار و کلمه اسانی (36) بار تکرار شده است


کلمه ابلیس (11) بار و کلمه استعاذه با لله (11) بار تکرار شده است


کلمه المصیبت (75) بار و کلمه الشکر (75) بار تکرار شده است


کلمه الجهر (16) بار و کلمه العلانیه (16) بار تکرار شده است


کلمه الشده (102) بار و کلمه الصبر (102) بار تکرار شده است


کلمه المحبه (83) بار و کلمه الطاعه (83) بار تکرار شده است


کلمه سجده (34) بار تکرار شده است وما در نماز های یومیه (34) بار سجده می کنیم